1. Medewerker
  2. Wat moet ik weten

Wat moet ik weten?

Wij verlenen voor jouw bedrijf de arbodienstverlening. Je bent door jouw bedrijf of leidinggevende naar ons doorgestuurd of je hebt zelf een afspraak gemaakt. Op deze pagina vind je alle zaken die voor jou belangrijk zijn.

Afspraak tijdig afzeggen/verzetten

Heeft je werkgever een afspraak voor je gemaakt en kan je deze niet nakomen? Zeg de afspraak af of verzet deze ten minste 48 uur van tevoren, door contact op te nemen met je leidinggevende. Wanneer je zonder bericht de afspraak niet nakomt of niet tijdig hebt geannuleerd, dan brengen wij helaas, conform onze algemene voorwaarden, de kosten hiervan in rekening bij je werkgever. 

Videoconsult

Onze dienstverlening is momenteel ingericht via internet. Klik hier voor meer informatie.

Spreekuur

Kom je bij ons op spreekuur, dan kan een bedrijfsarts van Arbo Unie/mkbasics.nl de taken door een collega laten uitvoeren onder zijn of haar eindverantwoording (taakdelegatie). Arbo Unie/mkbasics.nl is altijd transparant over de functie van de professional waarmee je te maken krijgt. Het is altijd mogelijk om het BIGnummer (officiële registratie) van onze professionals op te vragen. Wanneer je liever contact hebt met de eindverantwoordelijke bedrijfsarts, neem dan telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer in de brief die je hebt ontvangen. In deze brief staat ook bij wie je wordt uitgenodigd op het spreekuur.

Spreekuren met taakdelegatie

Kom je bij ons op spreekuur, dan kan een bedrijfsarts van Arbo Unie/mkbasics.nl de taken door een collega laten uitvoeren onder zijn of haar eindverantwoording (taakdelegatie). Arbo Unie/mkbasics.nl is altijd transparant over de functie van de professional waarmee je te maken krijgt. De functie vindt je op de uitnodigingsbrief en op de spreekuurrapportages. Wanneer er een probleemanalyse of een actueel oordeel wordt opgesteld, vind je daarin ook de naam van de eindverantwoordelijke bedrijfsarts. Als onder de uitnodigingsbrief of spreekuurrapportage een andere functionaris staat genoemd dan een bedrijfsarts, dan wordt er gewerkt in taakdelegatie.

Voor alle professionals met wie je in een spreekuur contact hebt, geldt dat hetgeen wat daar wordt besproken onder het medische beroepsgeheim valt. Dit betekent dat wanneer je het verzuimspreekuur bezoekt er ook een terugkoppeling aan de werkgever wordt gegeven. De informatie die met een werkgever gedeeld mag worden, betreft mededelingen over mogelijke beperkingen, wat je wel of niet kan, eventuele aanpassingen van de werkzaamheden, een prognose en of zo nodig mededelingen of een behandeling wordt gevolgd (niet welke behandeling).

Zaken die een bedrijfsarts kan delegeren zijn o.a. het uitvoeren van het spreekuur waarbij wordt, gekeken wat de aard van de werkzaamheden is, wat de klachten en beperkingen zijn, wat de lopende behandelingen zijn. Verder kan besproken worden welke taken of aangepaste werkzaamheden je wel zou kunnen doen. Als je het daar samen over eens bent, mag de taakgedelegeerde daar ook een advies over uitbrengen aan de werkgever.

Functionarissen die bij Arbo Unie/mkbasics.nl in taakdelegatie werken zijn verzuimconsulenten, arboverpleegkundigen, artsen (niet zijnde bedrijfsartsen) en bedrijfsartsen in opleiding. Zij zijn opgeleid om taken van de bedrijfsarts op basis van taakdelegatie over te nemen. Zij overleggen bovendien regelmatig met de verantwoordelijk bedrijfsarts, die zich ervan bewust is dat de kennis en kunde van de functionarissen aan wij hij taken delegeert voldoende is en blijft. De functionarissen die in taakdelegatie werken, werken dus altijd onder de eindverantwoordelijkheid van een bedrijfsarts die tevens opleider kan zijn. Die bedrijfsarts of opleider heeft ook toegang tot het medische dossier.

Als er sprake is van Taakdelegatie heb je altijd recht op een afspraak met de bedrijfsarts. Wil je contact met de eindverantwoordelijke bedrijfsarts of weten wat het BIG nummer is, neem dan telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer in de brief die je hebt ontvangen.

Maak kennis met de arboverpleegkundigen

Afspraak met bedrijfsarts in opleiding (BAIO)

Mkbasics.nl heeft meerdere professionals die medewerkers begeleiden. Je bent uitgenodigd bij een arts die in opleiding is om zich te specialiseren tot bedrijfsarts (AIOS). De arts in opleiding wordt altijd begeleid door een praktijkopleider, een geregistreerd bedrijfsarts die eindverantwoordelijk is voor jouw dossier. Mkbasics.nl is een gecertificeerde arbodienst die de bevoegdheid heeft om bedrijfsartsen op te leiden. Er wordt regelmatig onderzocht of onze opleiding nog steeds voldoet aan de strenge regels vanuit de beroepsgroep. Hier vind je meer informatie.

Arbeidsomstandigheden spreekuur

Het arbeidsomstandigheden spreekuur is voor medewerkers die met de bedrijfsarts willen overleggen over vragen omtrent hun gezondheid in relatie tot het werk. Deelname aan dit spreekuur vindt plaats op vrijwillige basis. Meestal is dit een verzoek van de medewerker zelf. Dit kan ongeacht of je bent ziek gemeld. Het kan voorkomen dat de werkgever het verstandig lijkt dat je het arbeidsomstandigheden spreekuur bezoekt en je aanbiedt om daarvoor een afspraak te maken. Dat is mogelijk, maar ook dan blijft het bezoek vrijwillig. U bent dus niet verplicht aan een afspraak voor een arbeidsomstandigheden spreekuur deel te nemen, die is gemaakt door uw werkgever. Vraag uw wel af of het verstandig is om niet te gaan, omdat u er toch baat bij kunt hebben. De bedrijfsarts stuurt geen rapportage van het spreekuur naar de werkgever. U kunt wel vragen om een rapportage voor u zelf die u dan eventueel zelf met de werkgever kunt delen.  

Recht op second opinion

Sinds de komst van de vernieuwde Arbowet hebben werknemers de mogelijkheid om een Second Opinion aan te vragen. Wij faciliteren deze mogelijkheid via de ‘Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion’.

Een second opinion kan worden aangevraagd door de medewerker als deze twijfelt aan de juistheid van het gegeven advies van de bedrijfsarts. Het gaat dan om adviezen in het kader van de verzuimbegeleiding bij ziekte, een uitgevoerd arbeids-gezondheidskundig onderzoek of het arbeidsomstandighedenspreekuur. Op de website www.bedrijfsartsensecondopinion.nl vind je de profielen, regio’s en specialisaties van de bedrijfsartsen, die de Second Opinion uitvoeren.

Als je het niet eens bent met het oordeel van onze bedrijfsarts, dan heb je de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts dan die van Arbo Unie/mkbasics.nl. Indien je dit overweegt, dien je een afspraak te maken met je huidige bedrijfsarts. Die adviseert je over de juiste stappen om tot een oplossing te komen. 

Indien jij en jouw werkgever het met elkaar niet eens zijn over je re-integratie, dan is het mogelijk om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. 

Terugkoppeling spreekuur

Indien je een spreekuuradvies hebt gekregen, omdat je wegens ziekte je werk (gedeeltelijk) verzuimt en reeds een probleemanalyse hebt ontvangen, dan dient dit advies gezien te worden als een aanvulling op de probleemanalyse.

Wet Verbetering Poortwachter

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter zijn er een aantal regels. Wat zijn de regels? Wat is het proces? In dit schema zie je per week de verplichte stappen. 

Kwaliteit van dienstverlening

Wij vinden het belangrijk dat je kwalitatieve dienstverlening ontvangt. Wij bewaken dit door steekproefsgewijs medewerkers die langer dan 12 weken verzuimd hebben, te vragen een korte vragenlijst in te vullen. Wil je hier liever niet aan deelnemen, dan kan je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar kwaliteit@arbounie.nl.

Versturen van privacygevoelige informatie 

Mkbasics.nl gebruikt Zivver om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hiermee garanderen we dat gevoelige informatie met de modernste beveiliging wordt verzonden, en dat alleen jij de inhoud van de e-mail kunt lezen.  

Hoe open je een bericht dat via Zivver is verstuurd? 
Als je een beveiligde e-mail van ons hebt ontvangen, kun je het bericht openen door op de knop “Open bericht” te klikken. Je wordt dan automatisch doorgestuurd naar de beveiligde omgeving van Zivver. Hier dien je een sms-code of toegangscode in te voeren.  

Bericht openen met een sms-code 
Als je een bericht hebt ontvangen dat is beveiligd met een sms-code, wil mkbasics.nl zeker weten dat alleen jij dit bericht kunt lezen. Klik op ‘Open bericht’ en vervolgens op ‘Stuur mij de code’. Voer de code in die je op je telefoon ontvangt om het bericht te lezen.  

Bericht openen met een toegangscode 
Als je een beveiligd bericht en een toegangscode hebt ontvangen van ons, klik dan op “Open bericht” en voer de afgesproken toegangscode in om het bericht te lezen. Als je geen toegangscode hebt ontvangen, neem dan contact op met jouw contactpersoon bij mkbasics.nl. 

Geef wijzigingen in je e-mailadres of telefoonnummer aan ons door 
Als je merkt dat het telefoonnummer niet klopt of als de toegangscode niet werkt neem dan contact op met jouw contactpersoon bij mkbasics.nl.  

Privacy

In onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij doen dit geheel via geldende wetgeving. Hoe wij dit doen kan je terugvinden in ons privacyreglement.

Klachten

Mocht je ondanks deze uitleg en ondanks alle inspanningen van Arbo Unie/mkbasics.nl om de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen, vragen hebben of klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts of gedelegeerde, dan kun je dit hier kenbaar maken.