Privacy

Als (bedrijfs)zorgverlener is mkbasics.nl zich bewust van het belang van de vertrouwelijkheid van informatie en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. We voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en hanteren een privacy reglement, waarmee we klanten en cliƫnten informeren over de manier waarop we invulling geven aan de Privacywetgeving. Mkbasics.nl heeft het ISO 27001, ISO9001 en NEN7510 certificaat voor informatiebeveiliging en het certificaat arbodienstverlening. Toetsing van de werkwijze vindt regelmatig plaats door externe auditors. Mkbasics.nl werkt continu aan het verbeteren van de bescherming van informatie en blijft hierin investeren.

Bekijk hier ons privacy statement

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Mkbasics.nl conformeert zich aan de bestaande privacywetgeving. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Deze wet gold nog tot 25 mei 2018. Vanaf dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf dat moment dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Mkbasics.nl heeft een Register Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die dagelijks toeziet op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en het privacy reglement. Mkbasics.nl voldoet aantoonbaar aan alle nieuwe werkprocessen die voortkomen uit de AVG.

ISO-gecertificeerd

Mkbasics.nl legt alleen de persoonsgegevens vast, die we nodig hebben voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken. De professionals van mkbasics.nl gaan met grote zorg om met de aanwezige persoonsgegevens. Onze professionals volgen naast privacywetgeving ook de geldende richtlijnen en protocollen. Mkbasics.nl wordt hierop met grote regelmaat door derden gecontroleerd. We beschikken over de benodigde certificeringen, zoals ISO 27001. 

Meer informatie

In ons privacy reglement informeren we je over de wijze waarop mkbasics.nl met persoonsgegevens omgaat en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien. Vragen of klachten over hoe mkbasics.nl omgaat met persoonsgegevens kunnen schriftelijk ingediend worden via info@mkbasics.nl.