second-opinion

Een second opinion aanvragen

  1. Second opinion

Second opinion

Sinds de komst van de vernieuwde Arbowet hebben medewerkers de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen. Mkbasics.nl faciliteert deze mogelijkheid via de ‘Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion’. 

Een second opinion kan worden aangevraagd door de medewerker als deze twijfelt aan de juistheid van het gegeven advies van de bedrijfsarts. Het gaat dan om adviezen in het kader van de verzuimbegeleiding bij ziekte, een uitgevoerd arbeids-gezondheidskundig onderzoek of het arbeidsomstandighedenspreekuur. Op de website www.bedrijfsartsensecondopinion.nl vind je de profielen, regio’s en specialisaties van de bedrijfsartsen, die de second opinion uitvoeren.

Veel gestelde vragen over de second opinion

Wanneer kan ik een deskundigenoordeel aanvragen?
De second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel van het UWV. Heb je een verschil van inzicht met je werkgever over de arbeidsgeschiktheid, de aanwezigheid van passende arbeid in het bedrijf van je werkgever of de re-integratie inspanningen van zowel  jezelf als die van je werkgever? Dan moet je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Dit is een mogelijkheid om het re-integratieproces recht te trekken als dat stagneert tijdens de eerste 2 ziektejaren. Ook je werkgever kan een deskundigenoordeel aanvragen. De aanvrager betaalt de vergoeding. 
Wanneer kies je voor een second opinion?
De vernieuwde Arbowet biedt je het recht om een andere bedrijfsarts (niet werkzaam bij Arbo Unie) te raadplegen als je twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Je kunt een second opinion aanvragen naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en een arbeidsomstandighedenspreekuur.
Hoe wordt de second opinion bij mkbasics.nl geregeld?
Wij zijn aangesloten bij het Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion, waaraan meerdere gecertificeerde arbodiensten deelnemen. Deze landelijke pool is ingesteld door de branchevereniging van arbodienstverleners OVAL en daarmee is de kwaliteit voor de uitvoering van de second opinion optimaal geborgd. Wanneer je een second opinion wilt aanvragen, kun je zelf kiezen uit een pool van bedrijfsartsen van deze aangesloten gecertificeerde arbodienstverleners. Een actuele lijst van deelnemende arbodiensten en bedrijfsartsen is te vinden op de site Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion. Je werkgever betaalt de vergoeding voor het aanvragen van de second opinion.
Neemt de bedrijfsarts altijd het advies van de second-opinion bedrijfsarts over?
Ook hier geldt dat pas na jouw toestemming de second opinion-bedrijfsarts zijn bevindingen en suggesties deelt met de bedrijfsarts bij mkbasics.nl. Vervolgens geeft de bedrijfsarts bij mkbasics.nl met een duidelijke motivatie aan je door of hij dit advies niet, gedeeltelijk dan wel in zijn geheel overneemt.
Welke informatie wordt er verstrekt aan de second opinion-bedrijfsarts?
De bedrijfsarts bij mkbasics.nl verstrekt naast informatie over je werkzaamheden met name medische informatie en het door de bedrijfsarts gegeven advies aan de second opinion-bedrijfsarts. Ook ontvangt de second opinion-bedrijfsarts alle relevante informatie over de omstandigheden in de organisatie waar je werkt. Zo kan de second opinion-arts op een goede manier zijn eigen oordeel vormen. Om informatie over de werknemer door te mogen geven heeft de bedrijfsarts bij mkbascs.nl vooraf je uitdrukkelijke toestemming nodig.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.