1. Parameters Werkhervattingskas 2024

  Parameters Werkhervattingskas 2024

  De parameters Werkhervattingskas (Whk) voor 2024 zijn bekendgemaakt. Het gemiddeld premiepercentage voor de WGA is gedaald en voor de Ziektewet zelfs fors gedaald. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit twee onderdelen, namelijk de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie Ziektewet. Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, is de gedifferentieerde premie WGA niet van toepassing oftewel nihil. Is een bedrijf eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan geldt dat de gedifferentieerde premie ZW nihil is.

  Whk

  Principe van de gedifferentieerde premie WHK

  Elke gedifferentieerde-premieberekening is gebaseerd op het principe dat er bij de gemiddelde premie een opslag of een korting komt. De opslag of de korting wordt bij grote bedrijven (loonsom >
  € 3.770.000,-) volledig bepaald op de eigen instroom. Bij middelgrote bedrijven geldt een gewogen gemiddelde tussen de sector en het individuele risico van het bedrijf zelf. Bij kleine bedrijven geldt een branchepremie, dus wordt de hoogte van de opslag of korting bepaald door de branche-instroom.

  Bij de berekening van het individuele werkgeversrisico of het sectorale risicopercentage geldt het T-2 principe. Het jaar T is het jaar waarvoor de premie wordt vastgesteld. Om voor de werkgever het individuele risico vast te stellen, gaat het UWV uit van de instromers in de Ziektewet of de WGA van het jaar T-2 (oftewel twee kalenderjaren eerder). Bij de vaststelling van de premiedifferentiatie voor het jaar 2024, wordt er dus gekeken naar de gedane uitkeringen in 2022.

  Grens klein, middelgroot en groot voor premiejaar 2024

  De grens tussen klein en middelgroot ligt sinds 2022 op 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon. Het gemiddelde premieplichtige loon is voor de parameters van 2024 gesteld op € 37.700 (terugkijkend naar het jaar 2022). Dit maakt dat de grens tussen een kleine en middelgrote werkgever komt te liggen bij € 942.500. En de grens tussen een middelgrote/grote werkgever ligt bij 100 maal het premieplichte loon oftewel € 3.770.000.

  • Kleine werkgevers (met een loonsom ≤ 25 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer) betalen een premie op sectorniveau. Zij krijgen dus geen individuele toerekening van de eigen schade. Kleine bedrijven zijn bedrijven die in 2022 een loonsom kleiner of gelijk hadden aan € 942.500,-.
  • Middelgrote werkgevers (met een loonsom van > 25 en ≤100 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de individuele toerekening. De grens middelgroot ligt voor 2024 tussen € 942.500,- tot en met € 3.770.000,- (kijkend naar de premieplichtige loonsom van 2022).
  • Grote werkgevers (>100 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een premie op individueel niveau. Grote bedrijven zijn bedrijven met premieplichtig loon
    > € 3.770.000,-.

  Parameters 2024 in vergelijking met 2023

  Het gemiddeld premiepercentage is voor de WGA gedaald en voor de Ziektewet fors gedaald. 

   

  WGA 2024

  WGA 2023

   

  ZW 2024

  ZW 2023

  Gemiddelde percentage

  0,77%

  0,87%

   

  0,45%

  0,66%

  Maximumpremie

  3,08%

  3,48%

   

  1,80%

  2,64%

  Minimumpremie

  0,19%

  0,21%

   

  0,11%

  0,16%

  Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

  0,59%

  0,59%

   

  0,26%

  0,42%

  Correctiefactor

  0,98

  1,11

   

  1,30

  1,17

  Voor de Ziektewet geldt voor de werkgevers in sector 52 (uitzendbedrijven) een afwijkende maximumpremie van 8,27% voor 2023 en voor 2024 een premie van 7,22%. 

  De maximumpremie is vier maal het gemiddelde percentage en de minimumpremie is 0,25 van het gemiddelde percentage.  Het gemiddelde percentage is genomen over alle publiek verzekerde werknemers. Grote bedrijven betalen dus ook als ze nooit schade hebben gehad een premie van 0,19% voor de WGA en voor de Ziektewet minimaal 0,11%.

  Formules berekening premie voor WGA en Ziektewet voor grote bedrijven

  Voor grote bedrijven geldt de volgende formule:

  Individuele premie = gemiddelde percentage + individuele opslag/korting

  Berekening individuele opslag of korting => correctiefactor werkgeversrisico  * (individuele werkgeversrisico minus gemiddeld risico)

  De uitkomst van de gedifferentieerde premie wordt vervolgens vergeleken met de minimum- en maximum bandbreedte van de premies.

  Uit de parameters kunnen we voor 2024 de volgende berekening herleiden.

  WGA            : 0,77% (gemiddelde percentage) + 0,98 * (? – 0,59%)

  ZW                : 0,45% (gemiddelde percentage) + 1,30 * (? – 0,26%)

  Het vraagteken is het individuele werkgeversrisicopercentage.

  Het individuele werkgeversrisico wordt voor het premiejaar 2024 berekend door de totaal uitbetaalde uitkeringslasten (*) van de WGA of de Ziektewet in het jaar 2022 te delen door de gemiddelde premieplichtige loonsom van de periode 2018-2022.

  Bron: RSC/VeReFi

  Deel deze pagina