casemanager mkbasics

  De regisseur

  Casemanager

  De casemanager is het aanspreekpunt voor de dienstverlening. Je krijgt met de casemanager te maken als je ziek wordt en voor langere tijd niet (volledig) kunt werken. De casemanager is er verantwoordelijk voor dat de behandeling van jouw ziektegeval verloopt volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter. 

  Wat heb jij als werknemer daaraan? Heel veel. Om te beginnen ben ook jij erbij gebaat om zo snel mogelijk weer gezond te worden en aan het werk te kunnen. De casemanager is er voor jou én je werkgever.

  In de Wet Verbetering Poortwachter is vastgelegd dat de casemanager altijd neutraal moet afwegen welke adviezen voor beide partijen het beste zullen werken, met als doel: het beste resultaat. Om dat nog beter te borgen, werkt de casemanager altijd volgens een vast protocol. Dat protocol geeft aan wanneer welke stap belangrijk is, welke verslaglegging er moet worden gedaan voor jouw re-integratiedossier en welke deskundige daarvoor nodig is. 

  Zo zal in de zesde ziekteweek een bedrijfsarts met jou een probleemanalyse maken van de beperkingen als gevolg van jouw ziekte. Samen met jou willen wij tot een zo goed mogelijk herstel- of re-integratie-proces komen. Blijkt het (tijdelijk) onmogelijk om bij jouw werkgever terug te keren, dan is (tijdelijke) collegiale uitleen of blijvende herplaatsing een mogelijkheid die de casemanager zal bekijken. De casemanager zal deze mogelijkheden actief, maar altijd in overleg met alle partijen (jou, jouw werkgever en de deskundigen) inzetten als dat nodig is.

  Blijkt onverhoopt dat je niet meer kunt werken, dan is het van groot belang dat een goede verslaglegging kan aantonen dat zowel jij als de werkgever er alles aan heeft gedaan om jou toch aan de slag te krijgen. 

  Want als je na twee jaar ziekte misschien een WIA-aanvraag moet doen, heb je een re-integratiedossier nodig. Dit dossier wordt voor jou samengesteld door jou, jouw werkgever en de casemanager.

  De casemanager moet zich houden aan de kwaliteits- en privacyrichtlijnen vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) en het kwaliteitshandboek van mkbasics.nl. Deze richtlijnen beschrijven zeer precies hoe men zich dient te gedragen. Daarnaast gelden er uiteraard voor onze medische professionals de reguliere wetten en het beroepsgeheim. De casemanager heeft die geheimhoudingsplicht op zaken die hem in vertrouwen werden aangereikt, of waarvan hij het vertrouwelijk karakter kan inschatten.

  Het re-integratiedossier gaat over jou en is dus voor te allen tijde inzichtelijk en beschikbaar voor jou. Dat maakt het handelen van de casemanager voor jou wel zo transparant. Jouw werkgever krijgt wel een duidelijke verslaglegging van de voortgang en de samen gemaakte afspraken, maar kan niet bij jouw vertrouwelijke en/of medische gegevens.