Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019

Het besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 is op 3 september 2018 gepubliceerd in de Staatscourant.

De parameters 2019 voor de WGA zijn gelijk gebleven ten opzichte van het jaar 2018. De parameters 2019 voor het Ziektewetdeel zijn licht gestegen.

Bij de premievaststelling voor het jaar 2019 wordt gekeken naar de gemiddelde premieplichtige loonsom uit 2017, waarbij er een indeling is naar klein, middelgroot en groot.

Kleine werkgevers betalen een premie op sectorniveau. Zij krijgen dus geen individuele toerekening van de eigen schade. Dit betreft bedrijven die in 2017 een premieplichtige loonsom hadden die kleiner of gelijk was dan € 331.000,-.

Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de individuele toerekening. Dit betreft bedrijven die in 2017 een premieplichtige loonsom hadden tussen € 331.000,- tot en met € 3.310.000.

Grote werkgevers betalen een premie op individueel niveau.

Dit betreft bedrijven die in 2017 een premieplichtige loonsom hadden van meer dan € 3.310.000,-.